آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – صادق زاده و نظری نوری

//, مقالات هنری, وبلاگ/آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – صادق زاده و نظری نوری

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – صادق زاده و نظری نوری

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – صادق زاده و نظری نوری

عین الدین صادق زاده (هنرمند معاصر)

عین الدین صادق زاده

عین الدین صادق زاده

« من خوشنویسی هستم که سهی می کنم با عنصر خط برخورد نو و جدید و نگاه خلاقانه ای داشته باشم، اسمش هم مهم نیست. اگر تعریف شما از نقاشی با آنچه در ذهن و اثر من است یکی است اسم آن را بگذارید نقاشی و اگر به خط نزدیک است بگذارید خوشنویسی. درگیری ذهنی من این نیست که کدام یک بر دیگری غالب می شود. مسئله من این است که نقاشی یک نگاه است و خط را می شود با نگاه نقاشانه آمیخت و یک اثر خلاقانه ارائه داد».

عین الدین صادق زاده

عین الدین صادق زاده

عنایت الله نظری نوری (هنرمند معاصر)

عنایت الله نظری نوری

عنایت الله نظری نوری

او ضمن اینکه نقاشیخط را رفاقت سنت و مدرنیته و آخرین رویای خوشنویسی می داند معتقد است: « در نقاشیخط پدید آورنده و بیننده هر دو به ارزش زیباشناختی حروف پی می برند. ترکیب حروف همراه با رنگ یا مرکب ساده روی سطح بوم با کاغذ ترکیبات بدیعی خلق می کند… هارمونی ترکیب رنگی و حرکت و پیچ و تاب خطوط و حروف، فرمی زیبا و دلنشین به وجود می آورد و این شیوه دریچه ای نو از خوشنویسی است، در نقاشیخط».

عنایت الله نظری نوری

عنایت الله نظری نوری

به قول غربی کالیگرافی، تصویری از خط یا خوشنویسی در نظر نیست بلکه تصویری خیال انگیز از احساس پدید آورنده اثر است. در حقیقت همبازی بودن رنگ های شفاف در یک اثر کالیگرافی در فریبندگی آن تاثیر بسزایی دارد. اما فرم در سطح کار و به قول خوشنویسان جلوت و خلوت هر اثری در زیبایی آن از نظر بیننده تاثیر بسزایی دارد. ترکیب بندی نقاشیخط یا کالیگرافی منشا اجتماعی و حتما آیینی دارد.

هنرمند در کالیگرافی و ثبت خطوط انتزاعی به خوشنویسی وفادار نیست و حتی لازم نیست خوشنویس باشد. کافی است که هندسه خط را بداند. او تاثیر بیشتری از نقاشی می گیرد و یک اثر کالیگرافی زمانی از عینیت بهتری برخوردار است که با نقاشی خویشاوند باشد تا با خوشنویسی و گرفتار قالب ها و قراردادها. اصولا کالیگرافی ضرورتی نمی یابد که در خدمت ادبیات باشد، باید یادآور شوم که نقاشیخط نه گرافیکی است نه خوشنویسی بلکه شخصیتی مستقل دارد و نقاشی بیشتر در آن تاثیر می گذارد. کالیگرافی خودش را از قواعد سنتی جدا می کند و گرفتار آن ها نیست.

عنایت الله نظری نوری

عنایت الله نظری نوری

بنابراین چنین به نظر می رسد که وی نیز همچون احصایی معتقد است که الزامی برای خوشنویس بودن هنرمند خالق نقاشیخط نیست و اینکه هنرمند تنها با هندسه خط آشنا باشد کفایت می کند. از نظر او زمانی که اثر نقاشیخط از قالب ها و قراردادهای کلاسیک عدول کند از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود و برای این هنر ضرورتی برای اینکه در خدمت ادبیات باشد نیست.

About the Author:

ثبت ديدگاه