ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

هنرمندان هنرهای تجسمی به منظور انتقال ایده ها و آرمان های فکری خود به دیگران روش های گوناگونی را در ساختمان و ترکیب بندی اثار هنری خویش بر می گزینند، یکی از موثر ترین جنبه های ترکیب عناصر بصری، روش «تمرکز» است. تمرکز، یعنی جمع شدن واحدهائی از یک شکل یا فرم معین در فضای سطح تصویر. تمرکز شکل ها معمولا ایجاد حرکت های ریتمیک می کند و اغلب یک مرکز جلب توجه برای چشم در صفحه بوجود می آورد.

ایجاد تمرکز، ممکن است به وسیله نقطه ها انجام پذیرد، در این حالت، تجمع نقطه ها به عنوان یک مرکز دید چشم را به طرف خود جلب می کند و کم کم با پراکنده شدن نقطه ها از مرکز تجمع به طرف فضاهای خالی صفحه چشم متوجه تمام سطح تصویر شده و تعادل بصری برقرار می گردد. تمرکز به وسیله نقطه ها ممکن است دارای دو یا چند مرکز دید باشد.

تجمع و پراکندگی با دو مرکز دید

 

ایجاد تمرکز ممکن است به وسیله باندهای مجتمع طولی، انجام گیرد گاهی واحدهائی از شکل از باند خارج شده و به طرف فضاهای خالی صفحه حرکت می کنند و گاهی تمام واحد های شکل به صورت مجتمع در طول باند تمرکز یافته اند.

ایجاد تمرکز گاهی از تجمع واحدهائی از سطوح تقریبا متراکم به وجود می آید.

 

ترکیب بندی با تضاد فرم

کاربرد تضاد یا کنتراست در هر اثر هنری امتیازات بصری زیادی به آن بخشیده و نیروی پیام رسانی عناصر بصری را افزایش می دهد. ارائه عناصر متضاد در کار هنری باعث افزایش قابلیت های بصری اثر هنری می گردد. در اغلب موارد هنرمند عناصر متضاد را به طور حسی و شهودی به کار می گیرد، در صورتی که او آگاهانه و با تجربه قبلی آنها را مورد استفاده قرار دهد، می تواند ضمن ایجاد مرکز جاذبه و مهیج بوجود آورد. در ترکیب بندی یا کمپوزیسیون فرم های متضاد سه جنبه متفاوت را میتوان مورد بررسی قرار داد: عینیت یا ظاهر فرم، محل فرم و مقدار فرم.

الف) تضاد در ظاهر فرم

کنتراست در ظاهر فرم می تواند به چگونگی شکل اندازه، رنگ و بافت فرم بستگی داشته باشد. وقتی که تضاد در شکل اصلی وجود داشته باشد. زمانی که تضاد از ترکیب دو اندازه متفاوت فرم مثل بزرگ و کوچک به وجود آمده باشد. هنگامی که تضاد یا کنتراست بوسیله نشان دادن اختلاف بافت در فرم ها به وجود می آید.

ب) تضاد در محل فرم

تضاد در محل قرار گرفتن فرم ها بستگی به موقعیت جهت و روابط فضائی فرم ها دارد. تضاد در موقعیت و محل فرم ها به چگونگی ترکیب بندی در صفحه تصویر ارتباط دارد. فرم هائی که از لحاظ جهت در ترکیب بندی تعارض و تصادم را القا کنند ایجاد تضاد در جهت می نمایند و نیز فرم هائی که در جهت های متفاوت قرار گرفته باشند، تضاد در جهت را به وجود می آورند. فرم هائی که روی هم قرار گرفته اند، بُعد را القا می کنند و از لحاظ روابط فضائی تضاد به وجود می آورند و نیز فرم هائی که از نظر اندازه، متفاوت باشند در ترکیب بندی ایجاد حس دوری و نزدیکی میکنند و تضاد در روابط فضائی می آفرینند.

ج) تضاد در مقدار فرم

تضاد مقدار، بستگی به تراکم و یا پراکندگی عناصر بصری در ترکیب بندی دارد، به طوری که فقط یک نوع شکل با هم ترکیب شده باشند.

 

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!