تضاد یا «کنتراست»

تضاد یا «کنتراست»

تضاد یا «کنتراست»

جهانی که در آن زندگی می کنیم، سرشار از تضادها و ناهمگونی ها است. وجود این کنتراست ها جهان ما و زندگی کا را از یکنواختی و تکرار رهانیده و باعث تنوع و تحرک در کلیه جریان های زندگی شده است.

در همه هنرهای به ویژه هنرهای بصری، کنتراست یا تضاد، یکی از مهمترین عوامل بیان ذهنیات و اندیشه های هنرمند است که با آن می تواند آسان تر و سریع تر با دیگران ارتباط برقرار کند. هم آهنگی و تضاد وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، اثر هنری را فعال تر و موثرتر می سازند. اصولا «تضاد» دارای انرژی و نیروئی است که وقتی در یک اثر هنری در برابر «هم آهنگی» صف آرائی کند، ضمت ایجاد هیجان بصری، باعث به وجود آمدن تعادل می گردد.

کنتراست ها، در فضای پیرامون ما همه وقت و همه جا در حال خودنمائی هستند، تضادهائی چون خط راست و منحنی، جسم بزرگ و کوچک، روز و شب، گرما و سرما و بی شمار تضادهای دیگر ما را در زندگی روزانه احاطه کرده اند. همان گونه که تضاد در تمام پدیده های طبیعت باعث برانگیختن احساسات انسان می گردد، در هنرهای بصری نیز تضاد در عناصر بصری باعث هیجان و تحرک بصری گشته و به اثر هنری زندگی و نشاط می بخشد. تضاد در عناصر بصری عبارتست از: تضاد در شکل، اندازه، رنگ، بافت، جهت و موقعیت.

تضاد در شکل

تضاد در شکل ها، به دلیل وجود جنبه های متفاوت و گوناگون، کمی پیچیده به نظر می رسد. شکل های هندسی با شکل های طبیعی متضاد هستند. اما در بین شکل های هندسی، آنهائی که گوشه دار هستند با آنها که بدون گوشه و نرم هستند، در تضاد قرار دارند. بعضی از شکل های متضاد دیگر عبارتند از: شکل کامل و ناقص، شکل قرینه و غیر قرینه، شکل ساده و پیچیده و شکل انتزاعی و طبیعی و غیره.

 

تضاد در اندازه

تضاد در اندازه های عناصر بصری بسیار روشن و قابل درک است مانند بزرگ و کوچک، ریز و درشت و بلند و کوتاه.

تضاد در رنگ

تضاد در رنگ انواع مختلفی دارد، که تضاد هفت گانه رنگ ها از آن جمله اند، اما به طور معمول می توان از تضاد  تاریک و روشن، سرد و گرم، شفاف و کدر و غیره نام برد.

تضاد در بافت

تضاد های موجود در بافت و جنسیت فرم ها عبارتند از: نرم و زبر، مات و صیقلی، صاف و ناصاف، زمخت و لطیف و غیره.

تضاد در جهت

بیشترین تضاد در جهت، زمانی است که دو شکل در دو جهت مخالف، با اختلاف ۹۰ درجه با یکدیگر قرار داشته باشند و یا دو فرم که رو در روی یکدیگر قرار گرفته و با هم موازی هستند، اما هرکدام ۱۸۰ درجه در مقابل دیگری چرخش دارد.

تضاد در موقعیت

موقعیت عناصر بصری، بستگی کامل به چگونگی قرار گرفتن آنها در کادر دارد. تضادهای «موقعیت» عناصر بصری در رابطه با کادر عبارتند از: بالا و پائین، چپ و راست، در مرکز و خارج از مرکز و غیره.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!