خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۱

خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۱

خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۱

«خط نقاشی: هر گاه طرحی از جانداران، گیاهان و … را با حروف و کلمات نقاشی کنیم و در نتیجه از خط برای ایجاد نقاشی که هدف اصلی است، بهره مند گردیم. خط نقاشی پیشینه ای بس کهن دارد و از سده دهم به بعد رایج تر گردید. از جمله موضوعات مورد علاقه هنرمندان خط-نقاشی، تصویر کردن پرنده با عبارت: « بسم الله الرحمن الرحیم» بوده است». (قلیچ خانی،۱۳۸۸،صص ۱۶۰_۱۶۱)

«طراحی هایی که با آجر اجرا می شود یا گچ بری های دوره ی تیموری در مساجد، یا قالی ها و وسایل روزمره این ها همگی نقش خط است نه نقاشیخط. پس وقتی راجع به این هنر صحبت می کنیم، در واقع به تعریف معاصر آن می پردازیم؛ یعنی این تعریف معاصر است که نقاشیخط را به وجود آورده است» (قلیچ خانی، ۱۳۸۳، ص ۴)

تابلو نقاشی خط سوره حمد

تابلو نقاشی خط سوره حمد

در واقع از تعاریف فوق این نتیجه حاصل می شود که خط نقاشی در ماهیت خوشنویسی خلاصه می شود آثاری که محصول این اصطلاح اند (خط نقاشی) جوهره اصلی آن ها را خط تشکیل می دهند، این جوهره در طراحی ساختار اصلی و بدنه اثر خلاصه می شود. مثلا آثار مصوری که با خط ثلث در دوران های گذشته به وسیله هنرمندانی چون زین الدین محمود مذهب در دوره ی صفوی به وجود آمده اند که شامل شیر و دیگر حیوانات هستند یا ترکیب های فاخری که به وسیله خط بوجود آمده اند آنگاه رنگ آمیزی و تحریر شده اند از نمونه های خط نقاشی محسوب می شوند.

«نقاشیخط، هرگاه نوشتن خط با قلم نی و مرکب در سنت خوشنویسی انجام نگیرد و حروف و کلمات با ابزاری دیگر طراحی شود و سپس داخل و خارج طرح( فضای مثبت و منفی) رنگ آمیزی شود»

« در نقاشیخط، بر خلاف خط نقاشی، هدف اصلی هنرمند نشان دادن قابلیت های خوشنویسی است که با ابزار و تکنیک های اجرایی نقاشی( از جمله:ایجاد حجم، بافت، سایه روشن، پرسکتیو و …) و گاه حجم سازی انجام می شود» (قلیچ خانی، ۱۳۸۸،صص ۴۰۴_۴۰۳)

ادامه دارد…

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!