خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۳

خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۳

خط نقاشی و تعاریف متفاوت آن ۳

شرط ارزش کتیبه ها در طراحی خوشنویسی آن هاست و اگر طراحی چنین اهمیتی دارد، چرا در «نقاشی-خط» نداشته باشد؟ و اگر عدم اصالت به خاطر عدول از شکل های قراردادی مفردات است، نه در خط مافی و نه در کار های محمد احصایی و جلیل رسولی عدولی دیده نمی شود. گمان می کنم این بحث ها بیشتر به خاطر جایگاهی است که در دوره ای خاص «نقاشی-خط» پیدا کرد و تصور شد که حرکتی انحرافی، سنت خوشنویسی را دارد از اعتبار می اندازد. این طور نیست. توضیح هم دادم.

واقعیت این است که درسنت های هنری ایسنا، هر جا که نفس تازه ای دمیده می شود و راهی باز می شود، فریاد انعشاب و انحراف هم بلند می شود. در صورتی که درست تر است این جنبش ها را به فال نیک گرفت، شاید که راهی به تعالی و شکست بن بست باشد.»(آغداشلو، ۱۳۸۵، صص۱۹۴-۱۹۳)

نگارنده بر این باور است که هیچ محدودیت و چهار چوبی برای اجرای یک اثر نقاشیخط وجود ندارد. هم یک نقاش که هیچ گونه اطلاعاتی از خوشنویسی ندارد میتواند خالق یک اثر نقاشی خط باشد و هم یک خوشنویس. اثر نقاشی خط محدود به استفاده از مرکب و رنگ نیست. این اثر می تواند به هر گونه رنگی اعم از روغنی، اکریلیک، جوهری، اکولین و یا پیگمنت های رنگی باشد. حتی آزادی عمل تا آنجاست که میتوان گل های رنگی و قیر هم برای آفرینش اثر نقاشی خط استقاده کرد.

همچنین هیچ محدودیتی برای استفاده از ابزار هم وجود ندارد. قلم، قلم مو، چوب، کاردک، فاز و یا هر وسیله اثر گذازی که بتواند ردی از رنگ بر بوم و کاغذ بگذارد می تواند ابزار دست هنرمند قرار گیرد.

در عین حال هنرمند می تواند برای خلق یک اثر نقاشیخط از تمامی خطهایی که وجود دارد استفاده کند، کوفی، نسخ، نستعلیق، ثلث و شکسته نستعلیق تماما دارای این پتانسیل هستند که بتواند ترکیب های مدرن و زیبا را بیافرینند.

و در پایان می توان گفت اثر نقاشی خط می تواند هم دارای بار معنایی باشد و هم می تواند هیچ گونه بار ادبی نداشته باشد و تنها ترکیب های موزون کلمات و حروف باشند که در یکدیگر قفل می شوند و بر زیر و زبر یکدیگر قرار می گیرند تا هارمونی به وجود بیاورند که در نظر بیننده جلوه گری کند. دیگر این اثر به هیچ مرز و قلمرو و فرهنگی وابسته نیست و میتواند یک اثر بین المللی باشد که با فرهنگ و گویش و تمدن قابل خواندن باشد.

 

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!