خوشنویسان برجسته نستعلیق اصفهان در دوره قاجار

خوشنویسان برجسته نستعلیق اصفهان در دوره قاجار

خوشنویسان برجسته نستعلیق اصفهان در دوره قاجار
آقا محمدباقر سمسوری
از استادان برجسته قرن ۱۳ ه.ق  هم عصر فتحعلی شاه ۱۲۶۴- ۱۲۵۰ ه.ق(، محمدشاه )حکومت ۱۲۵۰ – (حکومت ۱۲۱۲ ۱۳۱۳ ه.ق) است. وی از – ه.ق( و ناصرالدی نشاه )حکومت ۱۲۶۴شاگردان مکتب میرعماد بوده و کمتر کسی به خوبی او قطعات ۶۵۵؛ فضایلی، ، این استاد بزرگ را تقلید کرده است (بیانی،  ۵۷۲-۱۳۶۳ ). تاریخ زندگی وی دقیقاً مشخص نیست. مهدی ،۱۳۶۲(۶۵۵ ، بیانی اعتقاد دارد وی تا ۱۲۴۷ ه.ق می زیسته )بیانی، ۱۳۶۳ولی از آنجا كه لوح قبر همسر فتحعلی شاه در تخت فولاد اصفهان به خط محمد باقر به تاریخ ۱۲۶۲ ه.ق موجود است، به یقین حداقلتا این زمان در قید حیات بوده است. این مقبره امروزه به بنای”مادر شاهزاده” معروف است.
عبدالرحیم افسر
شاعر و خوشنویس ه معصر ناصرالدی نشاه و فرزند میرزامحمدعلی مسكین، شاعر اصفهانی است كه به احتمال زیاد درخدمت آقا محمد باقر تعلیم خط دیده و در ۱۳۱۵ ه.ق درگذشته ۹۳٫ ( بنابر شرح حالی كه از افسر نقل ، است )قدسی، ۱۳۷۸كرده اند، از خوشنویسان بنام دوره ظل السلطان در اصفهان بوده كه خط نستعلیق را شیرین مینوشته و شا گردان زیادی داشتهاست. از نمونه آثار كتیبه ای وی می توان به كتیب ه آب انبار مسجدمصای اصفهان و مقبره كثیرالانوار در شهرضا (قمشه)اشاره كرد.(۵۷۶)، همان، ۹۴ ؛ فضایلی، ۱۳۶۲

 

میرزا فتحالله خان جلال
شاعر و خوشنویس زبردست و صاحب نام اواخر قاجاریه دراصفهان، فرزند و شا گرد عبدالرحیم افسر بوده كه در سال ۱۳۳-۵۸۰ ۶ ه.ق(. وی مردی عارف مسلك و ، درگذشته است )فضایلی، ۱۳۶۲مشرف به فقر و مرید مشایخ سلسله جلیل ه گنابادی بود (قدسی). آثار كتیب های وی در مسجد سید اصفهان، مسجد صفا ،۱۳۷۸(مسجد حاجی سید جواد) و سردر تكیه حاج محمد جعفر آباده ای.(۵۶۴ )جنب مسجد ركن الملك( موجود است )بیانی، ۱۳۶۳
طرب ابن همای شیرازی
سومین فرزند همای شیرازی شاعر و خود نیز شاعر و خوشنویس بوده است. وی از شا گردان عبدالرحیم افسر به شمار م یرود و مد تهااز روی خط میرعماد، محمد صالح و آقا محم دباقرمشق كرده است.كتیب ههای اطراف صحن مسجد رك نالملك از آثار اوست (فضائلی). از دیگر كتیب ههای وی م یتوان به كتیب ههای سرد۵۸۰ ،۱۳۶۲ مسجد رك نالملك، تیمچ ه ملك در بازار اصفهان، سردر مسجد كرمانیو لوح مزار حاج محمد ابراهیم مل كالتجار اصفهانی در انگورستان ملك ۱۰۳( طر بابن هما در ۱۲۷۶ ه.ق تولد و در ، اشاره كرد (قدسی، ۱۳۷۸٫) ۱۳۳۰ ه.ق وفات یافته است)
آقا میرزا اسدالله رجالی
از شاگردان سرشناس افسر و فت حاللهخان به شمار م یرود كه چندكتیبه مسجد سید را نوشته است. به نظر منوچهر قدسی، خط وی درپختگی، تیز و تندی و سطربندی به اسلوب، وی بر خط عبدالجواد؛شا گرد دیگر فتحالله خان، رجحان دارد ) (. وفات رجالی.) در ۱۳۷۲ ه.ق در ۹۰ سالگی اتفاق افتاده است )
میرزا عبدالجواد خطیب
خطیب، شاعر، خوشنویس و شا گرد فتحاللهخان جلالی استكه از خطوط كتیب های وی می توان به سردر شمالی مدرسه صدر ۵۸۰(. وی كه از ۱۲۷۹ ه.ق تا ، بازار اشاره كرد )فضائلی، ۱۳۵۹ ۱۳۶۲ه.ق م یزیسته، در قلم نسخ نیز از اساتید به شمار می رفته و ۱۸۰(. از ، در سرودن ماده تاریخ تبحر داشته است )مهدوی، ۱۳۴۴ دیگر آثار كتیبه ای وی م یتوان سردر مسجد ركن الملك و كتیبه سر در آب انبار كازرونی تخت فولاد را نام برد كه شعر آن را نیز خود.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!