روش هایی برای افرینش شکل های جدید

////روش هایی برای افرینش شکل های جدید

روش هایی برای افرینش شکل های جدید

روش هایی برای افرینش شکل های جدید

برای آفرینش شکل های جدید روش های زیادی وجود دارد که اینک به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

اختراع شکل

با کم کردن و برداشتن قسمتهائی از یک شکل هندسی شناخته شده می توانیم به شکل های متنوعی دست یابیم. برای مثال یک شکل مربع سیاه را انتخاب میکنیم و از هر ضلع آن یک منحنی کامل که تمام ضلع مربع را در بر می گیرد، بریده و جدا می کنیم. شکل بدست آمده شکلی است تازه و جدید که ممکن است باز هم مورد تغییر قرار گیرد و شکل های جدیدتری را به وجود آورد. شکل های جدید یک دایره سیاه ارائه شده است. در هر مرحله از کاستن و برداشتن قسمت هائی از شکل می توان تغییرات گوناگونی بوجود آورد و باعث پیدائی شکل ها فراوانی شد.

ترکیب شکل

با ترکیب دو شکل متفاوت شناخته شده می توانیم به یک شکل جدید دست یابیم. چگونگی ترکیب دو شکل باید طوری باشد که ضمن ایجاد یک شکل واحد دو شکل ترکیب شده کمتر شناخته شوند.ترکیب چهار مربع و چهار دایره مثبت و منفی را نشان می دهد.

شکلی جدید از ترکیب چهار دایره و مربع مثبت و منفی

 

تکرار شکل

با تکثیر و تکرار یک واحد شکلی «Module» بدون تغییر در شکل و اندازه آن می توان به شکلی تازه رسید به طوری که واحد شکلی خود را در شکل بدست آمده کمتر نمایان سازد.

چند نمونه از راه های مختلفی که یک واحد شکلی ممکن است با تکرار خود شکل جدیدی به وجود آورد:

الف) واحد شکلی ممکن است به صورت جدا از هم تکرار شده و یک ترکیب کلی به وجود آورد.

ب) شکل ها ممکن است در بعضی از نقاط به یکدیگر متصل شده و ترکیبی کلی پدید آورند.

 

ج) شکل ها ممکن است نقاط تماس خود را با یکدیگر بیشتر کرده و ترکیب شوند.

 

د) روی هم قرار گرفتن شکل ها ممکن است جنبه دیگری از ترکیب واحد های شکلی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه) روی هم قرار گرفتن شکل ها به طوری که قسمتهای روی هم قرار گرفته شده، فضائی منفی به وجود آورد نیز جنبه دیگری از ترکیب واحد های شکلی است.

 

 

و) ترکیب واحد های شکلی به صورت مثبت و منفی نیز یکی از راه های تکرار شکل ها به منظور آفرینش شکل های جدید است.

تقسیم و شکست شکل

یک شکل ممکن است به اندازه های مساوی و یا غیر مساوی، شکسته و تقسیم شود و با جا به جائی و تغییر دادن قطعات تقسیم شده و ترکیب آن ها با یکدیگر به طوری که شکل اصلی تا حدودی ماهیت خود را از دست ندهد، می توانیم به شکل های تازه و گوناگونی دست یابیم.

شکل های تقسیم شده ممکن است به صورت جدا از هم یا با اتصال در بعضی نقاط و یا روی هم قرار گرفتن و ایجاد فضاهای منفی، با هم ترکیب شده و شکل جدیدی به وجود آورند.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!