مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۲

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۲

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۲

 

سوال- اگر اصول خوشنویسی رعایت شود ولی اثر ویژگی های نقاشی داشته باشد میتوان گفت نقاشی خط؟

جواب- اگر اصول رعایت بشود، مثل کارهای استاد احصایی و نقاشی هم باشد به طبع هر دو اصل در آن رعایت شده.

سوال- با توجه به فرضیه پژوهش داشتن یا نداشتن خوانش نوشتار چه تاثیری دارد؟

جواب– هیچ کدام ملاک نیست به نظر من وقتی یک اثر نقاشی باشد، میتواند خوانا باشد یا نباشد.

سوال– آیا آثاری که معطوف به مفهوم بیت، شعر، سوره و … که ساختار خوشنویسی دارند، خط نقاشی است؟

جواب- تفاوت دارد. چیزی که من ندیده ام نمی توانم راجع به آن نظری داشته باشم. ممکن است در ایجاد اثر نقاشی از یک متن مشخص استفاده شود، اشکال ندارد. خوانا باشد و اصول قواعد خوشنویسی را داشته باشد ولی نه اگر ضرورتا خواستند چیزی را بنویسند، یعنی اگر عبارت مشخص است این نمیتواند تعیین کننده باشد. یک اثر می تواند دارای این موازین باشد و نقاشی باشد و میتواند دارای این موازین باشد و نقاشی نباشد، بستگی به برخورد با این مساله دارد.

سوال- پس چه مشخصاتی باید داشته باشد که بدانیم خط است و نقاشی؟

جواب- همانطور که عرض کردم نقاشیخط یک اثر نقاشی با المان نوشته است که این نوشته می تواند زیبا باشد و دارای زیباشناسی خاص باشد یا نباشد. یعنی از خوشنویسی تا خطی که مرسوم به حرکت باشد قایل استفاده است. پس یک اثر نقاشی هر ویژگی داشته باشد، در یک اثر نقاشی خط هم باید مستتر باشد. وقتی اثر ویژگی های نقاشی را نداشته باشد، نمیتوان آن را نقاشی خواند. بلکه یک تابلو نویسی است. اگر قرار است عینا خوشنویسی را روی بوم بکشیم، چه ضرورتی دارد که روی بوم آن را نقاشی کنیم و بگوییم نقاشی خط؟ همان را می نویسیم. همانطور که ذکر شد با خط نقاشی کردن متفاوت است. اگر خط را نقاشی کند هیچ وقت نقاشی تلقی نمی شود. ممکن است کسی خط را نقاشی کند ولی باز این اثر باید یک اثر نقاشی باشد و ویژگی های یک اثر نقاشی باید در آن مسستر باشد. فقط به دلیل اینکه روی بوم کار شده و خوشنویسی به صورت سطر یا سیاه مشق عینا استفاده شده نمی تواند نقاشی باشد.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!