مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۳

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۳

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۳

سوال- در حال حاضر از آثاری که قواعد سطر نویسی خارج شده و یا خط سایه پردازی شده و یا سیاه مشقی که رنگی نوشته شده از آن به عنوان نقاشی خط نام برده شده، آیا درست است؟

جواب- بر اساس قاعده ای که گفتم اگر در آن بگنجد، و اگر یک هنرمند نقاش آن را ببیند و بگوید این اثر یک اثر نقاشی است. فردی که اصول نقاشی را می داند بگوید نقاشی است، آن نقاشی ای که در آن از خط استفاده شده و اگر غیر از این باشد، هر کاری که انجام شود صرفا یک سوء استفاده از خوشنویسی است که به نوعی شخص می خواهد که خوشنویسی را به عنوان نقاشی خط به مخاطب اراِیه دهد.

سوال- تعامل با مخاطب در آثار نقاشیخط به چه صورت اتفاق می افتد؟ توسط بیان نقاشانه یا خوانش نوشتاری؟

جواب- وقتی یک اثر نقاشی را می بینید آیا سعی می کنید آن را بخوانید یا اینکه می خواهید آن را به عنوان اثر نقاشی ببینید؟ هر رفتاری برای یک اثر نقاشی  بکنید در نقاشیخط نیز همان باید باشد اینکه تعامل یک فرد با یک نقاشی چگونخ است چه فرقی می کند؟ بعنوان مثال: یک فرد تابلو ریءال یا تابلو ی مدرن قرار می گیرد نحوه ارتباط برقرار کردنش نسبت به آن مقوله به تناسب درکش از اصول و وقاعد بصری است که می تواند آن موضوع را بفهمد یا نفهمد. به عنوان مثال به جای فیگور، نوشته استفاده می شود.

حال چه فرقی دارد که این فیگور مانند لبخند ژکوند مشخص باشد یا مانند گرنیکا باشد؟ آیا یکی از این دو نقاشی هست و دیگری نیست؟ خیر هر دو نقاشی است. در مورد نقاشی خط همان طور است. لازمه درک این معنا دانستن اصول و قواعد نقاشی است که در نقاشیخط هم ۹۰% همان جاری است و تنها چیزی که وجود دارد این است که یک عده که خوشنویسی می دانند فکر می کنند میتوانند نقاش باشند و یک نوشته را در روی بوم اجرا می کنند که اینها نقاشی نستند.

کسانی که نقاشی را می دانند و با استفاده از خط، نقاشی می کنند درست عمل می کنند.

مثل این است که یک نقاش ساختمان و یک نقاش، چون جفتشان با رنگ سر و کار دارند هر دو را هنرمند بدانیم. کسی نمی تواند به ذات بگوید که چون با زنگ سر و کار دارم پس هنرمند هستم و می توانم اثر هنر ی خلق کنم.

در این موضوع مقداری خلط مبحث شده به دلیل اینکه کسانی که این گونه نقاشی کردند کسانی بودند که خوشنویسی را خوب بلدند و نمی توانیم بگوییم حتما که کسی خوشنویس است نقاش است و نقاشیخط می تواند انجام دهد و برعکس آن هم هست نمیتوانیم بگوییم هر کسی که نقاشیخط کار می کند نقاش است چون از زیبایی شناسی خوشنویسی بهره ای نبرده خط به کار ببرد و ادعا کند که  زیبایی شناسی خوشنویسی را می داند.

هر کدام از این ها امر جداگانه ای است چیزی که ضرورت دارد این است که فرد بداند اثری که می افریند یک اثر نقاشی است. وقتی تعریفی از یک اثر نقاشی ندارد پس چطور می تواند یک نقاشی خلق کند و از یک سری عناصر استفاده کند که متفاوت است.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!