مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۴

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۴

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۴

سوال- پس در آثاری که در موردشان صحبت شد نمی شود گفت خوشنویسی است، چون قواعد خوشنویسی به نوعی خارج شده است؟

جواب- نمی شود گفت خوشنویسی هستند برای اینکه اثر خوشنویسی اثری است که با استفاده از ابزارهای کلاسیک که قلم نی و مرکب است روی کاغذ یا روی سطحی مثل کاغذ نوشته می شود که در یک لحظه عمل خوشنویسانه صورت می گیرد. وقتی که خوشنویس  یک اثر خوشنویسی را آگاهانه بر اساس ضرورت دخل و تصرفی می کند او خطاط است، یعنی کسی که خط را به فراخور نیازش تغییر می دهد.

مثل کسی که کتیبه می نویسد یا امر ثانویه ای روی خط انجام می دهد.کسی که خط را نقاشی می کند به آن شخص می گویند خط- نقاشی می کند. کسی که با خط نقاشی می کند می گویند نقاشی خط می کند.پس اینها متفاوت است. منتها در حال حاضر هر کس که خط را تغییر می دهد نام آن را نقاشیخط می گذارند و این غلط است.

سوال- اگر تماما وجه نقاشی باشد و خط به عنوان المان استفاده شده باشد نقاشی خط اند و آثاری که به هر نحوی از خط استفاده می کنند و خط را نقاشی می کنند خط نقاشی اند، آیا درست است؟

جواب- بله، البته باید اثر دیده شود. هر کدام از این ها متفاوت است ولی حرف شما دقیقا همان چیزی است که من اشاره کردم. هر اثری که خط و رنگ یاشد نمی شود نقاشیخط تلقی کرد و این باید توجه شود. از نظر استاد جباری، نقاشی خط یک اثر نقاشی است که المان های تشکیل دهنده ی آن نوشته است که این گستره از نوشتار می تواند از خوشنویسی کلاسیک تا خط منسوب به هر کس را در بر گیرد.

یک اثر نقاشی خط باید دارای اصول صحیحی از نقاشی باشد و تمام ویژگی های یک اثر نقاشی از جمله رنگ و بیان نقاشانه در آن مستتر باشد. یعنی نقاشیخط مبتنی بر نقاشی است نه خوشنویسی و تعامل با مخاطب در آثار نقاشیخط توسط بیان نقاشانه است نه مفهومی از نوشتار. اگر غیر از این هر کاری با خوشنویسی انجام شود صرفا یک سوء استفاده از خوشنویسی است که به نوعی شخص می خواهد که خوشنویسی بزک شده ای را به عنوان نقاشی خط مخاطب ارایه دهد بنابراین هر اثر خوشنویسی که رنگی باشد، را نمی توان نقاشیخط تلقی کرد و ممکن است اسم دیگری، مثل خطاطی یا خط نقاشی داشته باشد. بنابر این رعایت یا عدم رعایت اصول خوشنویسی، خوانایی، الهام از مفهوم متن و شعر و عبارتی خاص، در این دسته بندی تعیین کننده نیست. حتی آثاری که قواعد سطر نویسی کلاسیک خارج شده و یا خط، سایه پردازی شده و یا سیاه مشقی که رنگی نوشته شده می تواند نقاشیخط باشد. اگر ویژگی های نقاشیخط را داشته باشد.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!