مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۱

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۱

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – صداقت جباری ۱

سوال- زیبا شناختی و ویژگی های آثار نقاشی خط را مبتنی بر چه می دانید؟

جواب- وقتی یک اثر نقاشی خط که دارای اصول صحیحی از نقاشی است و المان های موجود در این اثر خط و نوشته است. هر ویژگی که یک اثر نقاشی دارد بای این اثر نقاشی خط هم داشته باشد یعنی نقاشی خط مبتنی بر نقاشی است نه خوشنویسی. نقاشی خط یک اثر نقاشی است که المان های تشکیل دهنده آن نوشته است.

سوال– آیا می توانیم از آثاری صحبت کنیم که در این تعریف نمی گنجد؟ بر اساس فرضیه پژوهش، اگر وجه غالب نقاشی باشد، نقاشی خط خوانده شده و آثاری که وجه غالب خط است خط نقاشی نامیده شده. آیا می توانیم از دو تمایل صحبت کنیم؟

جواب– هر اثری که قرار باشد نقاشی خط باشد، یک اثر نقاشی است که عناصر تشکیل دهنده اش نوشته است. هر اثر خوشنویسی که رنگی باشد ذاتا نقاشی خط تلقی نمی شود.

بعضی وقت ها اثری میبینید که خوشنویسی و خط است که با رنگ یا با مواد دیگر اجرا شده که ممکن است اثر نوشتاری باشد ولی نقاشی تلقی نمی شود. و باید اصول یک اثر نقاشی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر کس را که با نوشته، کاری غیر خوشنویسی انجام می دهد و آن را نقاشی می خواند به ذات نقاشی نیست باید دید که نقاشی هست یا نه.

سوال-پس چه عنوانی می توان برای آن در نظر گرفت؟ آیا خط نقاشی مناسب است؟

جواب– اسم دیگری ممکن است، مثل خطاطی یا خط نقاشی.یک زمان خط را نقاشی می کنیم و زمانی با خط، نقاشی می کنیم.این دو با هم فرق میکند. کسی که خط نقاشی را نقاشی می کند با کسی که خط نقاشی می کنند این دو با هم تفاوت دارد.

سوال– آیا رعایت یا عدم رعایت اصول خوشنویسی می تواند تعیین کننده باشد در این تقسیم بندی؟

جواب– به نظر من این بحث فرق میکند. یک نفر در نقاشی اش تابع خوشنویسی است و زیبا شناسی خوشنویسی را هم رعایت می کند یک کس هم ممکن است در اثرش از زیبا شناسی خوشنویسی هم استفاده نکند ولی نقاشی بکشد. مثلا کار های آقای زنده رودی که خیلی خوشنویسی نیست ولی اثر نقاشی است.یعنی قواعد زیبا شناسی خوشنویسی ندارد ولی اثرش اثر نقاشی است.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!