مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۴

//, مقالات هنری, وبلاگ/مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۴

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۴

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۴

سوال: گاهی شاهد این هستیم که در اثری از قواعد سطرنویسی خارج شده و ترکیبات و مصدره عوض شده، اینجا نمی توان گفت نقاشیخط؟

جواب: نه مطلقا. او هنر اجرایی خوبی دارد و حالا با قلم و مرکب ننوشته و با رنگ نوشته و می شود گفت اسمش رنگ نویسی است. حرکت دومی که قرار است موضوعی را از ترکیب بندی اش یک موضوع ثالثی را بگوید مطلقا آن را نگفته و نمی تواند بگوید. اگر گفته به عنوان یک آوان پروژه می تواند مطرح شود.

به عنوان اینکه حالا دارم مدل سازی می کنم و نتیجه بعدی و نتیجه نهایی در پرده دیگری ارائه می شود. آن را به عنوان یک کار کامل نمی توانیم در نظر بگیریم. من اینگونه فهمیدم که خط با مداد طراحی شود و داخلش پر شود رنگ نویسی است. اگر با مرکب رنگی یا با رنگ نوشته شود باز هم رنگ نویسی است.

سوال: آثاری داریم که که معطوف به مفهوم خط نگاره هستند. یعنی برای هنرمند خوانده شدن بیت شعر یا مضمون مذهبی یا نام خواص است آیا نقاشیخط است؟

جواب: نه. نقاشیخط این نیست. چون باید حرکت و مالشی باید به وجود بیاید و توضیح واضحات است.

سوال: پس اگر نقاشی خط نیستند و خوشنویسی هم نیستند آیا می توان خط نقاشی نامید؟

جواب: نه. اگر خوشنویسی است که باید با قلم و مرکب نوشته شود اگر نقاشی است که نقاشی شده اگر نقاشی و خط است، اگر هم نوشته با رنگ پر شده که خطاطی و رنگ نویسی است. اگر با رنگی که با قلم خطاطی نوشته باشد و ترکیباتی به وجود آورده و حتی دفرمه کرده و ترکیب بندی هایی به وجود آورده مثل مرغ بسم الله که حروف دفرمه شده.

بعضی وقت ها مرغ بسمه الله با رنگ هم نوشته می شود. این جا دیگر زیاد تفکیک نمی کنند مرغ بسمه الله و چیزهایی شبیه آن که در سنت ما هست نقاشیخط است. برای اینکه بعضی وقت ها دیگر قلم گردش آن را نداند و این جا بعضی وقت ها نیم قلم آمده و بعضی وقت ها دفرمه شده و دیگر آن «واو» و آن «ر» به آن شکل نیست که پای مرغ را نشان دهد.

آن هم سنتی به نام نقاشی خط معروف است.

حتی خط طغری نقاشی خط است.چون قاعده حروف دقیقا رویش اعمال نشده.

ادامه دارد…

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه ای

About the Author:

ثبت ديدگاه