نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران

////نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران

نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران

نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران که با برآورد قیمت ۶۰۰-۴۰۰ میلیون تومان به حراج تهران آورده شده است را در زیر مشاهد مینمایید. 

.

نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران

نقاشیخط استاد حسین زنده رودی در حراج تهران

اطلاعات اثر

امضاء: (۶۶ Zenderoudi) (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
سانتیمتر ۹۰×۷۲
تاریخ اثر: ۱۳۴۵

.

رویکرد متفاوت حسین زنده رودی به خط و سنت خوشنویسی و بازتولید هنر کهن ایرانی – هوشنویسی- در بستری کاملا مدرن در خلق آثار هنری و تابلو نقاشیخط سبب گشته که وی یکی از پرآوازه ترین و نامدارترین هنرمندان ایرانی در عرصه های بین المللی باشد.

جایگاه خط و خوشنویسی در سیر تکامل فرهنگ بشری بر کسی پوشیده نیست اما این مقوله در فرهنگ ایرانی اسلامی که والاترین معجزه اش کتاب است از منزلتی دوجندان برخوردار است. “کلمه” در تمامی ادیان توحیدی خصوصا اسلام همواره به عنوان بزرگترین راز خلقت مطرح بوده است. بر ینیان همین تقدس هنرخوشنویسی در بستری دینی رشد کرده و به یکی از مهمترین جلوه های اسلامی بدل گشت.

زنده رودی که تربیت یافته چنین فرهنگی استبه خوبی بر این مهم اگاهی دارد و خط ، حروف و کلمه را به عنوان شالوده اصلی خلق آثارش به کار می گیرد. در عین حال سال ها زندگی در غرب سبب شده است بنیان های هنر روز را عمیقا” بشناسد و ذهن خلاق و دست هنرمندش بتواند دو امر به ظاهر بی ارتباط خط و نقاشی را هنرمندانه در هم آمیخته و اثری بدیع را شکل داده و خلق کند.

حسین زنده رودی

حسین زنده رودی

در واقع هنر نقاشی خط زنده رودی حاصل تلاقی والاترین مفاهیم شرقی با عمبق ترین دربافت های زیباشناسی عصر مدرنیته است. در نقاشی های او عناصر خوش نویسی و دستمایه های هنر اسلامی در برخوردی زیباشناسانه با مفاهیم هنر مدرن در هم تنیده و صورتی نو خلق می شود.

حسین زنده رودی با پیروی از روش استادان خط کهن ایرانی که در سیاه مشق ها به تکرار حروف و تمرین خط می پرداختند ، اصل تکرار را به عنوان مهمترین اصب هنر خود انتخاب کرده است. در هزارتوهای تکرار شونده این حروف تکرار شونده معنا از واژه ها کنار گذاشته می شود و بدین طریق راه برای ظهور فرم گشوده می شود. 

در این نقاشیخط استاد حسین زنده رودی تلاش دارد با تکرار حروف و کلمات که به عمد ناخوانا هستند بافتی سیال همچون موجی بی پایان خلق کند تا مرز میان خط و نقاشی را بدین ترتیب به چالش بکشد از همین رو خطاطی های زنده رودی بیش از آنکه خط باشند نقاشی هایی شاعرانه بر بوم نقاشی هستند که تلاش دارند هنر خوشنویسی را با حذف معنا به عرصه هنر بین المللی وارد کرده و بعد زیباشناسانه آن را که همواره به دلیل غبله مفهوم مستور مانده هویدا کند.

بافت ، ریتم و ارزش های خطی در تصویری انتزاعی و آگنده از فرم های پیجان نشانگر حرکت و نیرویی بی مثال است که سالیان دراز در فونت های ایرانی مستتر و پنهان مانده اند.

بدین طریق در بسترهای سترگ نقاشی های زنده رودی مرزهای هنر گرافیک در نقاشی محو می شود و حروف یسش از هر زمان فرمی نقاشانه می گیرند که در پیچ و خمی زیبا محدودیت های زبانی را پس می زنند ، حاصل کار یک تقاشی آیستره است که از ترکیب عناصر خطاطانه شکل گرفته است.

About the Author:

ثبت ديدگاه