نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت چهارم

////نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت چهارم

نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت چهارم

نقاشیخط و خط نقاشی

در ادامه پست قبل می خوانید که…

چنین به نظر می رسد که پدیده ی نقاشیخط، پدیده ای تلفیقی از خط “خوشنویسی” و رنگ “نقاشی انتزاعی” است که خاص خوشنویسان در پنج دهه ی اخیر است که در آن هنجارهای خوشنویسی دگرگون شد؛ حال آنکه این گرایش خاص یک گروه نبوده و هر دو گروه نقاشان و خطاطان به این حیطه ورود یافته اند. در این تعریف ترکیب بندی نسبت به حروف الفبا در اولویت است و عملکرد نقاشیخط را همچون رسانه دارای بیان تصویری می داند و نه وسیله ارتباطی…

خرید تابلوی خوشنویسی نقاشیخط

سجاد مهری

دکتر حبیب آیت اللهی ضمن اشاره به شکل گیری نقاشیخط در دوره پهلوی می گوید: «منتقدان آن دوره می کوشیدند شیوه ای را به وجود آورده و تحمیل کنند که هنر عصر پهلوی باشد، عصری که موجودیتش فانی بود و به یک سده هم نرسید. معجونی درست کردند از پرده هایی که همه چیز را درون خود داشت و هیچ چیز نداشت. چندین جوان مستعد را خریدند و به مثابه پیشگامان این سبک تبلیغ کردند. آن ها نقاشی های ساده می کردند که گاهی هیچ محتوا و مفهومی نداشت و روی آن خطاطی می کردند. یعنی ادای خطاطان را در می آوردند، اشکال تصویری تجریدی با هم مخلوط می شدند و با حروف الفبا و کلمات ترکیب های ویژه ای به وجود می آوردند. گاهی هم به زیبایی هایی دست می یافتند. بهترین این هنرمندان پیلارام، تبریزی و زنده رودی بودند…خط نقاشی از آثاز هنرمندان نام برده زاده شد».

نقاشی خط روی بوم

نقاشی خط روی بوم – سجاد مهری

بنابراین طبق نظر آیت اللهی نقاشیخط تلفیقی است از نقاشی های ساده و اشکال تجریدی که روی آن با حروف الفبا و کلمات ترکیب های جدیدی توسط افراد غیر خطاط انجام گرفته است. البته او در رابطه با تعامل مخاطب با اثر خط نقاشی می گوید: « بینندگان این آثار از خودی می پرسند این آثار خطاطی است یا نقاشی؟ آثار “ترسیمی گرافیک” است یا تزئینی؟ آیا یک مکتب، یک سبک، یک گرایش هنری یا یک جریان فراگیر و یک جریان هنری نو در راه است، بلآخره این ها نقاشی هستند یا خطاطی؟ و یا به عبارت امروزی خوشنویسی؟ اگر این آثار نقاشی است پس چرا از هیچ یک از اصول و قوانین ترکیب بندی، رنگ آمیزی و ابداع و … پیروی نمی کنند».

نقاشی خط روی بوم

نقاشی خط روی بوم – سجاد مهری

از نظر او « این آثار اگر از قلمرو خوشنویسی باشند باید قابل خواندن و فهمیدن باشند و گرنه نتیجه ای جز تزئینی بودن در پی ندارند. خوشنویسی فنی است در نوشتن که با نسخه برداری و تقلید محض از سرمشق فراتر نرود. وقتی خوشنویس به چنان مرحله کمالی می رسد که تقلید و نمونه سازی را کنار می گذارد و از خود می آفریند و زیبا می آقریند، اثر او هنر است و او هنرمند». به نظر می رسد وی نقاشیخط را امری فراتر از فن خوشنویسی و نمونه سازی سرمشق می داند که در آن لزومی برای خوانده شدن متن نیست.

ادامه دارد…

نقاشی خط روی بوم

نقاشی خط روی بوم – سجاد مهری

 

 

About the Author:

ثبت ديدگاه