ویژگی های نقاشیخط و خط نقاشی

////ویژگی های نقاشیخط و خط نقاشی

ویژگی های نقاشیخط و خط نقاشی

ویژگی های نقاشیخط و خط نقاشی

ویژگی های نقاشیخط

 • آثاری که قواعد سطرنویسی خارج شده و یا خط سایه پردازی شده و یا سیاه مشقی که رنگی نوشته شده نیز، می تواند یک اثر نقاشی باشد. اگر ویژگی های یک اثر نقاشی باید در آن مستتر باشد، این اثر نقاشی ای است که در آن خط استفاده شده است.
 • همانطور که در مواجهه با یک اثر نقاشی، آن را می بینیم و نمی خوانیم در یک اثر نقاشیخط هم همین است.
 • کسی که با خط، نقاشی می کند می گویند نقاشیخط می کند.
 • آثار نقاشیخط برآیندی از خوشنویسی و نقاشی انتزاعی است که برداشتی جدید از شکل کلی خطوط گوناگون با توجه به دنیای رنگ است.
 • در آثار نقاشیخط، نقاشی غالب بر خوشنویسی است و به ساختار هندسی خط توجهی ندارد.
 • به عبارتی نقاشی به خط اولویت دارد. درست است که فضا نوشتاری است، ولی اصالت نقاشی پررنگ تر است.
 • فرم های خطوط ایرانی- اسلامی، به عنوان عناصر بصری پایه در خلق آثار نقاشیخط هستند.
 • یک اثر کالیگرافی زمانی از عینیت بهتری برخوردار است که با نقاشی خویشاوند باشد تا با خوشنویسی و گرفتار قالب ها و قراردادها.

ویژگی های خط – نقاشی

 • نوشتار برای خوانش و بیان موضوع.
 • نوشتار دارای ساختار مهندسی.
 • فضا و فرم براساس قواعد خوشنویسی.
 • فرم نوشتار براساس ساختارهای مهندسی خوشنویسی.
 • ترکیب براساس قواعد خوشنویسی و رعایت کرسی.
 • جمع گرایانه.
 • وابسته به ادبیات است و بیان نوشتار بر بیان رنگی ارجحیت دارد.
 • رنگ به صورت سمبل و نشانه در خدمت مفهوم ادبی یا مذهبی نوشتار قرار دارد.
 • انتقال محتوا و مفهوم از طریق نوشتار.
 • کسی که خط را نقاشی می کند با کسی که با خط نقاشی می کند.
 • خط نقاشی، عنصر خط بر نقاشی غلبه پیدا کرده، شاخصه، ارزشیابی اثر قدرت دست و مهارت خوشنویسی است.
 • ترکیب نوشتاری و خوشنویسی کلمات یا چهره و صورت خود واژه مهم است.
 • خطاطی یا خوشنویسی از عناصر اصلی و مهم این آثار است.
 • در خط نقاشی استادان، خط خود را با نقاشی و تزئینات آن در آمیخته اند.
 • در خط نقاشی هدف، خوشنویسی است ولی به وسیله ابزار و تکنیک نقاشی انجام می شود.

About the Author:

ثبت ديدگاه

error: Content is protected !!