ویژگی های نقاشیخط

ویژگی های نقاشیخط

 • خط برای بیان نقاشانه.
 • رنگ.
 • سایه روشن.
 • فردیت گرایانه.
 • اندیشه گرایانه.
 • بداهه گرایانه و حسی.
 • فرم نوشتار می تواند وابسته به اصول مهندسی خوشنویسی باشد – می تواند نباشد.
 • خط، حروف و کلمات به عنوان عناصر بصری اثر هستند.
 • میتواند خوانش داشته باشد یا نداشته باشد.
 • وابسته به ادبیات نیست.
 • اثری نقاشی خط است که دارای اصول صحیحی از نقاشی است و المان های موجود در این اثر خط و نوشته است.
 • وجه نوشتاری را به سود وجه تصویری کنار می گذاریم.
 • نقاشیخط اجرای یک تابلوی نقاشی با استفاده از فرم های خوشنویسی است.
 • نقاشیخط می تواند این قابلیت را برای خوشنویسی ایجاد کند، بدون توجه به مطلب.
 • پیوستگی محتوا و با استفاده از فرم ورنگ، دریچه ای جدید را پیش روی مخاطب قرار دهد.
 • نقاشیخط تلفیقی از خطاطی، خوشنویسی، نقاشی و گرافیک است.
 • خطاطی یا خوشنویسی از عناصر اصلی و مهم این آثار است.
 • نقاشیخط، الزامی برای داشتن مضمونی خاص ندارد.
 • یک اثر کالیگرافی زمانی از عینیت بهتری برخوردار است که با نقاشی خویشاوند باشد تا با خوشنویسی.
 • هر ویژگی که یک اثر نقاشی دارد باید یک اثر نقاشی خط هم داشته باشد.
 • نقاشیخط مبتنی بر نقاشی است نه خوشنویسی.
 • هر اثر خوشنویسی که رنگی باشد ذاتا نقاشیخط تلقی نمی شود.
 • هرکس را که با نوشته، کاری غیر از خوشنویسی انجام می دهد و آن را نقاشی می خواند به ذات نقاشی نیست.
 • داشتن یا نداشتن خوانش نوشتار، هیچ کدام ملاک نیست. وقتی یک اثر نقاشی باشد، می تواند خوانا باشد یا نباشد.
 • یک نفر در نقاشی اش تابع خوشنویسی است و زیباشناسی خوشنویسی را هم رعایت می کند، یک شخص هم ممکن است اثرش فاقد زیباشناسی خوشنویسی باشد ولی اثر نقاشی باشد، مثلا کارهای آقای زنده رودی که اصول و زیباشناسی خوشنویسی در آثارشان وجود ندارد ولی اثر نقاشی است.
 • اینکه اثری با الهام از مفهوم متن و شعر و عبارتی خاص ایجاد شده باشد اشکالی ندارد.
 • در نقاشیخط، گستره از نوشتار می تواند از خوشنویسی کلاسیک تا خط منسوب به هرکس را در بر گیرد.
 • ممکن است کسی خوشنویسی را نقاشی کند ولی باز این اثر باید یک اثر نقاشی باشد و ویژگی های یک اثر نقاشی باید در آن مستتر باشد.
 • ادامه دارد…

About the Author:

ثبت ديدگاه