مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۲

//, مقالات هنری, وبلاگ/مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۲

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۲

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – نصرالله افجه ای ۲

سوال: یعنی نقاشی جدای از خط است؟

جواب: خط توضیحی برای نقاشی است مثل پرده ی پرده خوانی ها. کاملا نقاشی جدا و خط جدا.

به عنوان توضیح آمده این می تواند خط و نقاشی باشد یا خط در نقاشی باشد. این ها همه چیزهایی است که آکادمیک نیست و همه احساس افراد است که به چه تعبیر می کند و روی کار بگذارد و اگرنه در مجموع بازی با حروف است. ما نباید ادعا کنیم که در ایران این کار است، در اروپا نیز هست.

نقاشیخط احساس یک هنرمند است، کسی که با نقاشی، گرافیک، خط آشنایی دارد، می تواند با خطاطی آشنا باشد ولی آناتومی خط را بشناسد.

سوال: می تواند اصلا خط را نشناسد؟

جواب: بله، آقای زنده رودی خوشنویس نبود ولی آناتومی خط را می شناخت.

اینکه نقاشیخط گفتیم دو موضوع است، خط غالب یا نقاشی غالب باشد، نمی توانیم تفاوتی بین دو واژه نقاشیخط و خط نقاشی قائل بشیم. برای اینکه دانه دانه و فرد فرد برمیگردد به سیاست نقاش، خطاط یا طراح و همه این ها می توانند نقاشی خط های معتبر و مفید داشته باشند.

گاهی خطاط این قدر مهارت و قدرت مانور دارد که اسمش را می گذارد نقاشیخط. یعنی این قدر با خطاطی و گردش حروف آشناست که اگر یک نقاش هم این کار را کرده باشد ترجیحا کار خطاط را انتخاب می کنیم و بر عکسش هم ممکن است. ممکن است نقاش این قدر خوب نقاشی کرده باشد که خط را در کنار خودش به هر شکلی که خواسته درآورده و اینجا ما نمی توانیم مسابقه بگذاریم و امتیاز بدهیم. بستگی به تعداد نقاش ها و خطاط ها باید ببینیم کدام بهتر بدانند.

اگر بخواهم با قدرت عمل کنم و بگویم نقاشی تا حدی می دانم و خطاط هم هستم و می خواهم نقاشیخط کنم ممکن است نقاشی بیاید که از من بهتر کار کند و می آید نقاشیخط کار می کند و کار من را نسخ می کند. بنابراین هم قاعده ای برای آن نمی توان قائل باشیم. همانطور که به عنوان انتخاب یک واژه که نقاشی اول بیاوریم و بگوییم نقاشیخط یا خط را مقدم بدانیم و بگوییم خط نقاشی. این قاعده نمی تواند مستدل باشد و بستگی به حس آن تابلو دارد.

اصطلاح نقاشیخط را من ابداع کردم و اعتقادی به نقاشیخط و خط نقاشی ندارم و مهم نتیجه کار است. من تفاوتی بین نقاشیخط یا خط نقاشی نمی بینم و مهم عملکرد و موفقیت خطاط، نقاش و طراح است که تا چه حد بتواند. اگر این طور باشد پس تمام کسانی که خوشنویس هستند چون خط را بهتر می شناسند می توانند نقاشیخط های بهتری را ارائه دهند در حالی که اینطور نیست.

اینجا دو چیز حاصل می شود، نقاشیخط و خط نقاشی که ما به دو تا اعتقاد نداریم بلکه به همان یکی معتقدیم که چه چیزی حادث شده است. در دوره ای که ما زندگی می کنیم و مهم این است که با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنیم. یکی از ابعاد این کار این است که نقاشی خط زبان بین المللی و تلویحی و اشاره است.

ادامه دارد…

نصرالله افجه ای

نصرالله افجه ای

About the Author:

ثبت ديدگاه