افلاطون

//برچسب:افلاطون

فلسفه اورلیوس آوگوستین

در میان آثار فراوان آگوستین هیچ یک به طور خاص به نظریه ی زیبایی شناسی اختصاص نیافته است، مگر نخستین اثرش درباره ی زیبایی با عنوان زیبایی و تناسب (که تقریبا بی درنگ مفقود گشت) و رساله ی متقدم دیگری درباره ی موسیقی

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت دوم)

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت دوم) بخش اعظم تاریخ هنرهای دیداری [...]

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت اول)

محاوره های افلاطون حاوی نخستین مباحث موجود درباره ی هنر است که فیلسوفی غربی آن را ارائه کرده است.

error: Content is protected !!