زیباشناسی

//برچسب:زیباشناسی

زیبایی شناسی هنری یا «استتیک» و طبیعت

اصل واژه ی استتیک که آنرا زیبائی شناسی هنری می نامیم از کلمه یونانی «استتکیوس» یه معنی توانایی دریافت به کمک حواس گرفته شده است.

نقاشیخط و خط نقاشی- قسمت اول

نقاشیخط و خط نقاشی نقاشی نقاشی بیان رنگی مدل است، [...]

error: Content is protected !!