عناصر اصلی بصری

//برچسب:عناصر اصلی بصری

عناصر اصلی بصری

بطور کلی، عناصر نقطه، خط، سطح و حجم، عناصری هستند که پدیده های سه بعدی موجود در فضا را می سازند.

error: Content is protected !!