عین الدین صادق زاده

//برچسب:عین الدین صادق زاده

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط – صادق زاده و نظری نوری

آراء صاحبنظران درباره ی نقاشیخط - صادق زاده و نظری [...]

نقاشیخط های رضا مافی از نگاه عین الدین صادق زاده

گفتاری کوتاه در باب نقاشیخط های رضا مافی از نگاه عین الدین صادق زاده هنرمند نقاشی خط معاصر ایرانی