قلمرو هنر

//برچسب:قلمرو هنر

فلسفه ی فلوطین (قسمت دوم)

فلسفه ی فلوطین (قسمت دوم) ابتدایی ترین داوری ها درباره [...]

ارسطو فیلسوف یونانی (قسمت اول)

بوطیقای ارسطو رساله ای است نه پیرامون فلسفه ی هنر یا زیبایی شناسی بلکه درباره ی فن شعر یا به بیان دقیق تر درباره ی نمایشنامه ی تراژدی دست کم در متنی که به دست ما رسیده است

افلاطون فیلسوف یونانی (قسمت اول)

محاوره های افلاطون حاوی نخستین مباحث موجود درباره ی هنر است که فیلسوفی غربی آن را ارائه کرده است.

error: Content is protected !!