مفهوم نقطه

//برچسب:مفهوم نقطه

عناصر اصلی بصری

بطور کلی، عناصر نقطه، خط، سطح و حجم، عناصری هستند که پدیده های سه بعدی موجود در فضا را می سازند.

error: Content is protected !!