نظریات ارسطو

//برچسب:نظریات ارسطو

ارسطو فیلسوف یونانی (قسمت اول)

بوطیقای ارسطو رساله ای است نه پیرامون فلسفه ی هنر یا زیبایی شناسی بلکه درباره ی فن شعر یا به بیان دقیق تر درباره ی نمایشنامه ی تراژدی دست کم در متنی که به دست ما رسیده است

error: Content is protected !!