هنر معاصر

//برچسب:هنر معاصر

فرم های مسطح در فضای غیر واقعی

فرم های مسطح، فرم هائی هستند که ضخامت ندارند. مانند فرم هائی که صفحات نازک کاغذ، فلز و یا مصالح دیگر ساخته شده باشند.

بررسی خطوط تزئینی و خط و نقاشی در آثار کاغذی – قسمت اول

خطوط تزئینی و خط و نقاشی در آثار کاغذی اگرچه [...]

تاریخچه نقاشیخط ۶

چکیده ای از تاریخچه نقاشیخط و روند شکل گیری و پیدایش هنر نقاشی خط ایران

error: Content is protected !!