هنر

فلسفه اورلیوس آوگوستین

در میان آثار فراوان آگوستین هیچ یک به طور خاص به نظریه ی زیبایی شناسی اختصاص نیافته است، مگر نخستین اثرش درباره ی زیبایی با عنوان زیبایی و تناسب (که تقریبا بی درنگ مفقود گشت) و رساله ی متقدم دیگری درباره ی موسیقی

سبک رنسانس ، هنر نقاشی و معماری رنسانس

سبک رنسانس، هنر نقاشی و معماری رنسانس همراه با تاریخچه و معرفی هنرمندان دوره رنسانس

error: Content is protected !!