ویژگی خط ها

//برچسب:ویژگی خط ها

مفاهیم ویژه خط

خط ها از لحاظ بیان حالت های روانی، دارای ویژگی هائی هستند که در آفرینش های هنری مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد

error: Content is protected !!