آفرینش شکل های جدید

آفرینش شکل های جدید

تمام دانش بصری انسان از جهان و هر آنچه در آن وجود دارد بیشتر از طریق فرم یا شکل و رنگ در ارتباط با فضا به دست می آیند ساختمان اصلی شکل ها و فرم ها و سپس رنگ آنها اولین عناصر هستند که در بدو پیدایش انسان با او بوده و باعث اثر گذاری و تحریک عواطف و احساسات و نیروهای ذهنی او گشته اند. بشر در عرصه زمان از شکل ها و فرم ها برای بیان ذهنیات و اندیشه های خویش فراوان سود جسته است. شکل ها و فرم ها طبیعت در دست انسان بنا به ضرورت و هم آهنگ با بیان های ویژه شخصی تغییرات فراوانی یافته که این دگرگونیها سر آغاز و منشا پیدایش روش ها و دیدگاه های متفاوت هنری در زمانهای مختلف شده است. تلاش همه هنرمندان هنرهای بصری در آفریدن شکل ها و فرم های تازه و نو که در برگیرنده پیام های ذهنی و دیدگاه های شخصی آنها باشد اهمیت فراوان آفرینش شکل های جدید را در عرصه هنرهای بصری توجیه می کند.

شکل ها هر یک دارای معانی و ارزش های ویژه ای هستند که با ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختمان آنها می توان به شکل های بی شمار با معانی و ارزش های جدید دست یافت و در حقیقت دست یابی به گنجینه متنوع و بی پایان شکل ها ار آرزوهای دیرینه هنرمندان هنرهای تجسمی است.

ما با استفاده از نیروهای تخیل و تجسم دیدن و مشاهده کردن و کشف و اختراع قادر خواهیم بود تا شکل های جدیدی بیافرینم. شکل هائی که قوی تخیل و تجسم را تحرک می کنند زیاد دور از دسترس چشم ما نیستند و در پیرامون ما هر جا که زندگی می کنیم فراوان یافت میشوند یک تکه کاغذ مچاله شده تکه ای سیم در هم پیچیده آبی که بر سطح صاف خیابان آسفالت ریخته شده و بالاخره دیوار سفیدی که به مرور ایام گچ های چند لایه آن ریخته شده و بسیاری موارد دیگر همه می توانند نیروی تخیل و تجسم ما را برای کشف شکل های جدید برانگیزند.

لورنتسو گیبرتی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم)

جریان های اتفاقی نیز می توانند منجر به کشف و آفرینش  شکل های جدید شوند مثل اثر اتفاقی ریختن لکه ای جوهر بر سطح کاغذ  و امثال آن که می توانیم با انتخاب آگاهانه بخشی از این شکل با دستکاری در آن بزرگ کردن و یا ترکیب آن با شکل های دیگر به طور دلخواه به شکلی کاملا جدید دست می یابیم.

اختراع شکل های جدید از یک مربع