جوانی پیترو بللوری (مورخ هنر ایتالیایی)

جوانی پیترو بللوری (مورخ هنر ایتالیایی)

نوشته های منتقد سده ی هفدهم جوانی پیترو بللوری تاثیر ژرفی بر مفاهیم غربی زیبایی و کیفیت در هنر داشت. بللوری نظام تازه ای برای تحلیل آثار هنری پدید آورد که مستلزم ملاحظه ی دقیق و فراگیر هریک از مولفه های موضوع مورد مطالعه بود از قبیل توصیف هر پیکره تفسیر اگاهانه از تمثیلات و مضامین تحلیل تناسبات، رنگ و زیبایی اثر. در تحلیل بللوری از این مولفه ها، مفهومی محوری بود که آن را از تفکر نوافلاطونی اخذ کرده بود: زیبایی به صورت مُثُل وجود دارد نه در طبیعت و برای خلق زیبایی در اثار هنری لازم است هنرمند از این مُثُل کامله رونوشت برداری کند. عقیده ی بللوری مبنی بر این که ریشه های زیبایی در مُثُل کامله ای قرار دارد که نیل به آنها به واسطه ی عقل میسر است، تا سده ی نوزدهم در نظریه ی هنر طنین انداز بود.

giovanni pietro bluveri عمر خود را به عنوان نویسنده ی حرفه ای کارشناسی هنری و عتیقه شناس در رم سپری کرد. او بعدا در مقام کارشناس هنر توجه خود را به تحلیل تجربی شواهد در خور تامل پیرامون آثار هنری معطوف کرد و در مقام عتیقه شناس در پی آن بود که درباره ی کیفیت چنین آثاری داوری کند و جایگاهشان را در فهرست آثار موثق تثبیت سازد. بللوری پیش از آنکه به صورت حرفه ای به کار پردازد نزد عموی عتیقه شناس خود فرانچسکو آنجلونی آموزش دید. هنگامی که بللوری در میان خانواده عمویش به سر می برد با جمعی از پژوهشگرانی که با محفل عمویش در ارتباط بودند و از دسترسی با مجموعه های عتیقه ی آنجلونی لذت می بردند، روابط متقابلی داشت همچنین از نزدیک با نوشته های عمویش درباره ی عتیقه شناسی آشنایی یافت. این آموزش ها علایق بللوری را پروش داد و در رشد استعدادهایش بسیار موثر افتاد. با بهره گیری از چنین محیطی ابتدا به سرودن شعر و سپس به نویسندگی درباره ی آثار عتیقه ی عهد باستان و اوایل دوره ی مسیحی روی آورد. اوچنان به عتیقه شناسی و مسائل مربوط به کارشناسی هنر علاقه مند بود که سر انجام در مقام کتابدار ملکه کریستینای سوئدی که مقیم رم بود به کار پرداخت. به علاوه از سوی پاپ کلمنت دهم به عنوان عتیقه شناس رمی ملقب گشت.نشانه های گرایش تیزبینانه و نظام مندش به مشاهده ی جزئیات تحلیل سبک و مجموعه ی کامل حقایق مربوط به آثار هنری در نوشتارش مشهود است.

کارل وان ماندر (نقاش و نویسنده هلندی)(قسمت دوم)

بللوری درباره ی مجموعه ی متنوعی از مطالب قابل توجه در نظریه ی هنر به نگارش پرداخت. مهم ترین آثار انتشاریافته اش بدین قرارند: زندگینامه های نقاشان، پیکره تراشان و معماران نوین نوشته ای در خصوص رافائل با عنوان توصیف نقاشی رافائل در کاخ واتیکان اما مهم ترین تحقیق بللوری با عنوان «ایده ی نقاش، پیکره تراش و معمار با گزینش زیبایی های طبیعی ما فوق طبیعت است» سخنرانی ای بود که نخستین بار در آکادمی سان لوکا در ۱۶۶۴ ایراد کرد و به عنوان مقدمه ای بر کتاب زندگینامه هایش در ۱۶۷۲ انتشار یافت. او در این سخنرانی چارچوب اصلی مفهوم بنیادین نظریه ی خود یعنی «ایده» را ترسیم کرد. هنرمندان با استفاده از ایده می توانستند به باز آفرینی زیبایی کامل در آثار هنریشان همت گمارند.