زمان و تعریف آن در هنر

زمان و تعریف آن در هنر

طول اتفاقات و روی دادهای زندگی بشر و فاصله بین آنها را زمان می نامیم. کلماتی از قبیل: قبلا، بعدا، در مدت، هم زمان، سریع، آهسته، تکرار، توالی و تسلسل، تناوب و امثال اینها با مفهوم زمان ارتباط دارند. در جریان هر گونه تغییر و دگردیسی فرم مانند تغییرات رشد در موجودات زنده و یا انتقال نیروها، عنصر زمان حضوری مستقیم و تعیین کننده دارد. حرکت ها و ریتم ها با درجات متفاوت سرعت، زمان را ارائه می دهند. زمان یکی از مهمترین جنبه های آفرینش هنری و چگونگی عملکرد و رفتار های هنرمند و نیز واکنش بیننده، عاملی فعال به شمار می رود. توالی و تسلسل اعمال انجام شده در جریان آفرینش اثر هنری بر نتیجه کار اثراتی مستقیم دارد. یک ضرب قلم مو که با سرعت بر سطح بوم نقاشی نقش می بندد با ضربه آهسته و آرام کاملا تفاوت دارد.

بعضی از مکتب های هنری اوایل قرن بیستم مانند مکتب فوتوریسم «آینده گرائی» که در ایتالیا به وجود آمد پایه و اساس شیوه هنری خود را بر نمایش حرکت استوار کردند و برای نمایش حرکت که هدف اصلی آن ها بود از توالی و تکرار تصاویر کمک می گرفتند. به علت وجود ریتم و حرکت در آثار فوتوریست ها عنصر زمان نقش بسیار مهم و با ارزشی را ایفا می کند.

جیاکومو بالا، ایتالیائی از نقاشان مکتب « فوتوریسم» ۱۹۱۲ میلادی

 

در مکتب کوبیسم نوع تحلیلی آن نیز که هنرمند با تصور همه ابعاد مدل و نگرش همه جانبه به آن حرکت را القا می کند  عنصر «زمان» یا بُعد چهارم به نمایش گذاشته می شود.

خطوط تزئینی دوره قاجار، تأثیر آن بر نقاشیخط معاصر