لئوناردو داوینچی (هنرمند، مهندس، دانشمند و نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم)

لئوناردو داوینچی (هنرمند، مهندس، دانشمند و نویسنده ایتالیایی)(قسمت دوم)

زمینه هایی که بیشترین رابطه ی مستقیم را با لئوناردو در مقام نقاش دارد خصوصا در بررسی هایش درباره ی تناسب کالبدشناسی، نورشناسی، مناظر و مرایا و حرکت و در نوشته های منتخبش که با عنوان رساله ای درباره ی نقاشی معروف گشته است. شیوه هاییتجربی اش در مشاهده و ثبت واقعیات کار او را از نوشته های پیشین در باب نقاشی متمایز می سازد. وابستگی متقابل شیوه های علمی و هنری در کارهایش باعث شده است که هر یک از این شیوه ها بر دیگری تاثیر گذارد و به آن سود رساند. آنچه لئوناردو را از نویسندگان متقدم تر درباره ی نقاشی از جمله لئون باتیستا، آلبرتی فیلارته و پیرو دلا فرانچسکو متمایز می سازد، استفاده ی او از نوشتار برای ثبت پژوهش های مفصل خود درباره ی پدیده های طبیعی است. او در نوشته ها، پیوند نزدیکی میان واژگان و تصاویر برقرار ساخته است تا اندیشه هایش را هر چه بهتر منتقل سازد. در نظر لئوناردو طراحی و نوشتار پیوند وثیقی بت یکدیگر دارند. مهارت های بصری و ادارکی اش در مقام هنرمند بر گرایش های علمی اش تاثیر نهاده و گرایش های علمی اش تاثیر نهاده و گرایش علمی اش بر نقاشی اش موثر بوده است. مطالعات جامعی که درباره ی کالبد شناسی انسان انجام داده است، با طرح هایی ظریف و پر از ریزه کاری که تنها می توانسته به دست هنرمندی تیزبین و فوق العاده چیره دست اجرا شود، تبیین شده اند. لئوناردو بر مباحث منظر و مرایای خطی در رساله های پیشینیانش مشاهدات تجربی فراوانی در خصوص مناظر و مرایای فضایی و رنگی و همچنین مطالعات دقیقی درباره ی  کیفیات نور، رنگ، سایه روشن و تاثیرشان در پیدایش برجسته کاری، می افزاید.

چنینو چنینی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)

رویکرد تجربی لئوناردو بر نظریه هایش درباره ی حرکت در رساله ای درباره ی نقاشی نیز تاثیر می گذارد. لئوناردو بر اساس سنتی که لئون باتیستا آلبرتی در سده ی پانزدهم در نوشته هایش درباره ی هنر تثبیت کرده بود، اعتقاد داشت که حرکات بدن نمایانگر «حرکات ذهن» اند. با این همه او نخستین نویسنده در قلمرو هنر است که از طریق تشریح مغز و دستگاه عصبی مبنایی تجربی برای این باور ارائه کرده است. در بخشی از این رساله که درباره ی پیکره انسان و حرکت است بررسی هایش در باب کالبدشناسی انسان و قوانین مکانیک کارهای پیشین را در این موضوع ارتقا داده است.علاقه اش به موضوع حرکت او را واداشته است نت به کاوش های گسترده ای درباره ی نیمکره های مغز که در حرکت بدن دخیل اند دست زند.او بر این باور بود که این مطالعات برای نقاشان امری ضروری است در زیر یکی از نمودارهایش از شبکه رشته های عصبی گردن و شانه چنین نوشته است: « این نمایش طرز کار همان اندازه برای طراحان و نقش پردازان مبرز لازم است که ریشه ی کلمات برای عالمان نحو و لغت». گزارش های کاوشگرانه اش درباره ی رابطه میان حرکت بدنی و هیجان میان حرکت سر و دست و نحوه ی بیان و نقش شان در پیدایش قصه پردازی عاطفی موجب شد تا رساله ای درباره ی نقاشی به عنوان متن درسی بنیادینی در آموزش های فرهنگستان فرانسه در سده ی هفدهم برگزیده شود.