جلیل رسولی
مصاحبه با اساتید نقاشیخط – جلیل رسولی ۲

مصاحبه با اساتید نقاشیخط – جلیل رسولی ۲

سوال- آیا آثاری که در آنها نوشته علی رغم رعایت دقیق اصول خوشنویسی قابل خواندن است، نقاشیخط هستند؟

جواب- بله اما چون خط ضعیف است ارزش کمتری دارد. گاهی یک هنرمند می خواهد بگوید که من خطاطی می کنم. یعنی خط را در غالب لباسی از رنگ ارایه می دهم. که در آن صورت باید غایت قواعد خوشنویسی را نشان دهد اما اگر نخواهد بگوید که خطاط است باز هم نقاشیخط است اما ارزش هنری و عیار آن کم می شود.

سوال- اگر دو دسته نقاشیخط و خط نقاشی را قبول داشته باشیم در کدام یک بیان با ویژگی های زیباشناسانه است و در کدام با بیان نوشتاری؟

جواب- بعضی ها دوست دارند کارشان خوانده شود ولی برخی فقط می خواهند با نوشته کاری انجام دهند. خود من ترجیح می دهم که در کارم متن خوانده شود و دارای پیام باشد و محتوا داشته باشد. حالا بهتر است فرد علاوه بر زیبایی که ایجاد می کند اثرش محتوا هم داشته باشد.

سوال- تعامل با مخاطب از هر دو طریق است؟

جواب- بلی، اما به هر حال اگر اثر علاوه بر زیبایی، محتوا هم داشته باشد تکامل یافته تر است. بنابر این اگر اثری موضوع داشته باشد انتقالی معنی در آن بیشتر است و بهتر است.

از نظر استاد رسولی آثار تلفیقی سه دسته هستند. در بعضی آثار تلفیقی بار خوشنویسی بیشتر است و در بعضی ترکیب فرم ها و بعضی دیگر فقط ار المان خط استفاده می کنند که هر کدام از اینها را می توان نقاشیخط یا خط نقاشی یا هر چیز دیگری نامید. وی ساختار نقاشیخط مبتنی بر خوشنویسی و سبک و شیوه خوشنویسی انتخاب شده توسط هنرمند، میداند و معتقد است رعایت اصول خوشنویسی، عیار یک اثر بالا می برد. وی جنبه های نقاشانه در یک اثر را در استفاده از رنگ، بوم و قلم مو میداند. حال آنکه از نظر آقایان افجه ای، جباری و … ساختار نقاشیخط مبتنی بر نقاشی است.

لورنتسو گیبرتی (هنرمند و نویسندۀ ایتالیایی)(قسمت دوم)

وی معتقد است اگر یک هنرمند می خواهد بگوید که من خطاطی می کنم. یعنی خط را در غالب لباسی از رنگ ارایه می دهم، در آن صورت باید غایت قواعد خوشنویسی را نشان دهد و اگر نخواهد یا نتواند، باز هم اثر نقاشیخط است، اما ارزش هنری و عیار آن کم می شود. که به نظر می رسد آثار این استاد خطاطی در غالب لباس و تزیین رنگ ارایه شده است. از نظر رسولی بهتر است اثر علاوه بر زیبایی، محتوا و موضوع هم داشته باشد انتقال معنی در آن بیشتر است و این تکامل یافته تر است.

چون از نظر ایشان در اثر ساختارهای خوشنویسی، نوشتن برای انتقال مفهوم تزیین با رنگ مطرح است بنابراین آثار ایشان خط نقاشی محسوب می شود.