سجاد مهری قهفرخی

 

متولد ۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ – فرخ شهر

فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۷۹ خط نستعلیق و شکسته نستعلیق

کارشناس مهندسی نقشه برداری ۱۳۸۶ دانشگاه میبد

کارشناس ارشد مهندسی معماری ۱۳۹۷ دانشگاه شهرکرد

برگزیده بخش نستعلیق دانش آموزان کشور ۱۳۷۹ کرج

برگزیده سه دوره مسابقات هنری دانشجویان کشور در خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ۱۳۸۲-۱۳۸۴

برگزیده جشنواره نقاشیخط طه ۱۳۹۶ اصفهان

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی ۱۳۷۹ گالری عصرهنر فرخشهر

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی ۱۳۸۴ گالری شهرداری میبد

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط ۱۳۹۶ گالری پارک فلسطین میبد

نمایشگاه سه نفره نقاشی خط ۱۳۸۶ گالری شکوه تهران